Butter Dishes
butter bell lotus pearl

butter bell 5 1/2"

butter bell green leaf

butter bell 5 1/2"

butter bell terre

butter bell 5 1/2"

butter bell indigo blue

butter bell 5 1/2"

butter bell tree pearl:amber

butter bell 5 1/2"

french butter dish tree :indigo

french butter dish w:3", h:2 1/2"

french butter dish indigo

french butter dish2

© 2011 Franziska Gallert Contact Me